Supporting South Sudanese refugees and host communities in Uganda

Ox­fam Novib is mo­menteel actief bij on­der­steun­ing van de opvang van meer dan 540,000 Zuid Soedanese vluchtelin­gen die op zoek naar een vei­lig plek, opvang zoek­en in buur­landen als Uganda. In deze vluchtelin­gen­kampen is de gender on­gelijkheid de basis voor het toene­mende geweld met be­trekking tot gender on­gelijkheid. Dit zor­gt er­voor dat vrouwen en meisjes een groeiend ris­ico lo­pen op geweld. Het gebrek aan de juiste fa­ciliteiten en hulp­mid­delen maken vrouwen en meisjes kwets­baarder voor sek­suele of eco­nomis­che uit­buit­ing, han­del of an­dere vor­men van geweld.
Een ver­be­terde voorzi­en­ing van licht in deze vluchtelin­gen kampen ver­betert de vei­ligheid van deze kwets­bare groep en draagt tevens bij aan mind­er kwets­baar­heid in open­bare ruimtes. Sol­ar lampen kunnen de hoop van velen doen op­leven.